DomůRegistr petpasůNápovědaRegistrace petpasu - POPIS funkcí systému

Registrace petpasu - POPIS funkcí systému

Registrace petpasu - POPIS funkcí systému

Veterinář

 

Veterinární lékař - funkce systému

NASTAVENÍ:
- možnost úpravy individuálního nastavení veterináře

OSOBY:
- vyhledávání osob v databázi systému

FUNKCE:

Vytvoření nové osoby:
Vkládání nové osoby je zahájeno stiskem tlačítka „Nová osoba“. Dále je nutné vyplnit všechna povinná políčka (jméno a příjmení), případně vytvářené osobě přiřadit firmu stiskem tlačítka „Vybrat firmu“. Po výběru této možnosti se objeví vyskakovací okno s možností vyhledávání již existujících firem. Po vyhledání požadované firmy ji osobě přiřadíme stiskem tlačítka „Vybrat“ u příslušné firmy, vyskakovací okno se automaticky zavře a zvolená firma se objeví u položky „Firmy“. Tento proces lze opakovat v případě, že vytvářená osoba pracuje ve více firmách, přiřazenou firmu je možné zároveň odebrat stiskem červeného tlačítka s křížkem - „Odebrat firmu“. Dále je možné osobě již při vytváření zadat některé kontaktní údaje jako adresu, kontaktní e-mail nebo kontaktní telefon zaškrtnutím příslušného políčka. Po zadání všech údajů o osobě můžeme osobu uložit do systému stiskem tlačítka „Vytvořit“.

Přidání / Editace adresy / kontaktu existující osoby:
Pokud je již osoba vytvořena, je možné jí přiřadit další kontaktní údaje a to vyhledáním dané osoby v seznamu osob a stiskem tlačítka „Adresy“, případně „Kontakty“. Nad seznamem vyhledaných osob se objeví seznam adres/kontaktů náležející k vybrané osobě. Do tohoto seznamu lze libovolně přidávat další adresy/kontakty stiskem tlačítka „Přidat adresu/kontakt“ stejně tak jako již přidané položky upravit stiskem tlačítka „Upravit“ nebo ze seznamu odstranit stiskem tlačítka „Odstranit“.

PASY:
- vyhledávání pasů v databázi systému
- při prázdné hodnotě filtru jsou zobrazeny pasy náležející přihlášenému lékaři

FUNKCE:

Ruční vytvoření pasu:
Funkce ručního vytvoření pasu je způsob zrychleného procesu vytvoření a současně vydání pasu. Stiskem tlačítka „Ruční vytvoření“ se nad seznamem vyhledaných pasů objeví formulář, kde je nutné zadat všechny uvedené údaje jako číslo pasu, datum skončení jeho platnosti a zvíře, kterému bude pas přidělen. Při zadávání čísla pasu máme zaškrtnutím volby „Kontrolovat formát čísla pasu“ možnost nechat vnitřně zkontrolovat formát zadaného čísla pasu případně zaškrtnutím volby „připojit kontrolní součet“ lze nechat vygenerovat kontrolní součet, který bude automaticky připojen na konec zadaného čísla pasu. U výběru zvířete, jemuž bude pas vydán, máme dvě možnosti ve formě tlačítek - „Vybrat zvíře“ a „Nové zvíře“. Zvolením volby vybrat zvíře se objeví vyskakovací okno s možností vyhledávání zvířat, která jsou již v systému vedena a to na základě RFID čísla nebo popisu tetování. Po vyhledání požadovaného zvířete ho vybereme stiskem tlačítka „Vybrat“, vyskakovací okno se automaticky zavře a RFID číslo zvoleného zvířete se objeví u položky „Zvíře“. Pokud se nám nepodaří hledané zvíře v systému nalézt, znamená to, že takové zvíře neexistuje a je tedy třeba ho do systému uložit. V tomto případě stiskem tlačítka „Nové zvíře“ vyvoláme formulář pro přidání nového zvířete formou vyskakovacího okna. Tento formulář je rozdělen do jednotlivých částí jejichž popis najdete v popisu funkce vytvoření zvířete u modulu „Zvířata“. Ruční vytváření pasu dokončíme a uložíme do systému stiskem tlačítka „Vytvořit“.

Vydání pasu:
Pokud je u některého pasu v seznamu pasů aktivní tlačítko „Vydat“, znamená to, ža přihlášený veterinární lékař má k dispozici pas, který je ve stavu „přidělený k vydávání a lze jej stiskem tohoto tlačítka nějakému zvířeti vydat. Nad seznamem osob se v tomto případě objevý formulář obsahující dvě povinná pole (zvíře a datum skončení platnosti pasu). U výběru zvířete, jemuž bude pas vydán, máme dvě možnosti ve formě tlačítek - „Vybrat zvíře“ a „Nové zvíře“. Zvolením volby vybrat zvíře se objeví vyskakovací okno s možností vyhledávání zvířat, která jsou již v systému vedena a to na základě RFID čísla nebo popisu tetování. Po vyhledání požadovaného zvířete ho vybereme stiskem tlačítka „Vybrat“, vyskakovací okno se automaticky zavře a RFID číslo zvoleného zvířete se objeví u položky „Zvíře“. Pokud se nám nepodaří hledané zvíře v systému nalézt, znamená to, že takové zvíře neexistuje a je tedy třeba ho do systému uložit. V tomto případě stiskem tlačítka „Nové zvíře“ vyvoláme formulář pro přidání nového zvířete formou vyskakovacího okna. Tento formulář je rozdělen do jednotlivých částí jejichž popis najdete v nápovědě funkce vytvoření zvířete u modulu „Zvířata“. Vydání pasu dokončíme a uložíme do systému stiskem tlačítka „Vydat“.

ZVÍŘATA:
- vyhledávání zvířat v databázi systému

FUNKCE:

Vytvoření nového zvířete:
Vkládání nového zvířete je zahájeno stiskem tlačítka „Nové zvíře“. Nad seznamem vyhledaných zvířat se objeví formulář, který je rozdělen do několika částí. První částí je zvolení majitele zvířete spolu se zodpovědnou osobou. U výběru majitele máme dvě možnosti ve formě tlačítek - „Vybrat osobu“ a „Nová osoba“. Zvolením volby vybrat osobu se objeví vyskakovací okno s možností vyhledávání osob, které jsou již v systému vedeny. Po vyhledání požadované osoby jí vybereme stiskem tlačítka „Vybrat“, vyskakovací okno se automaticky zavře a jméno zvolené osoby se objeví u položky „Majitel“. Pokud se nám nepodaří hledanou osobu v systému nalézt, znamená to, že tato osoba zatím v systému vedena není a je tedy třeba jí do systému vložit. V tomto případě stiskem tlačítka „Nová osoba“ vyvoláme formulář pro přidání nové osoby formou vyskakovacího okna. Způsob vyplnění tohoto formuláře je popsán v nápovědě pro modul „Osoby“ u funkce vytvoření nové osoby. Po úspěšném vytvoření se nám jméno osoby opět zobrazí u položky Majitel. Stejným způsobem lze zvolit i zodpovědnou osobu nebo v případě, že je zodpovědná osoby stejná jako majitel zvířete, zaškrtnout volbu „stejná odpovědná osoba“. Další částí tohoto formuláře je část „identifikace zvířete. Tu lze provést dvěma způsoby – pomocí čísla RFID nebo popisem tetování zvířete. Způsob identifikace zvolíme vybráním jedné možnosti v položce „Způsob identifikace“. Lze zvíře samozřejmě identifikovat oběma způsoby najednou, ale jako primární způsob identifikace je brán ten, který je zvolen. V této části lze také zvířeti vydat pas. K jeho vybrání slouží tlačítko „Vybrat petpas“ v položce „Petpas“, které vyvolá vyskakovací okno se seznamem petpasů, které má přihlášený veterinární lékař k dispozici. Po úspěšném vybrání petpasu následuje část „Povinné zdravotní záznamy“, která obsahuje povinné atributy zvířete a volitelně lze také zobrazit a vyplnit nepovinné atributy zvířete v části „Nepovinné údaje“. Po úspěšném zadání všech povinných údajů zvíře uložíme do systému stiskem tlačítka „Vytvořit“.

Hromadné vytvoření nových zvířat:
Hromadné vkládání nových zvířat je zahájeno stiskem tlačítka „Hromadný záznam“. Nad seznamem vyhledaných zvířat se pak objeví první druh formuláře, který obsahuje pouze ty položky, které mohou být pro vkládaná zvířata společné. Vyplníme tedy jen ty, které budou skutečně společné pro vkládaná zvířata a stiskem tlačítka „Generovat formulář“ se nám sestaví druhý typ formuláře. Tento formulář již obsahuje všechny položky stejné jako při vkládání zvířete samostatně s tím, že položky, které jsme zvolili jako společné v prvním formuláři, jsou již předvyplněné a nemusíme se jimi tedy dále zabývat. Po vyplnění ostatních položek máme dvě možnosti. Stiskem tlačítka „Uložit záznam“ se právě zadávané zvíře uloží a přejde se k zadávání dalšího zvířete. Stiskem tlačítka „Uložit záznam a zkontrolovat údaje“ dojde k uložení právě zadávaného zvířete a zobrazí se přehled uložených zvířat při vkládání hromadného záznamu. Pokud všechny údaje souhlasí, provedeme hromadné uložení zvířat stiskem tlačítka „Uložit vše“.

Přidání / Editace zdravotního záznamu zvířete:
U vyhledaného zvířete je možné přidávat a editovat zdravotní záznamy daného zvířete. Stiskem tlačítka „Zdravotní záznamy“ se nad seznamem vyhledaných zvířat objeví seznam zdravotních záznamů vybraného zvířete. Do tohoto seznamu lze libovolně přidávat další zdravotní záznamy stiskem tlačítka „Přidat zdravotní záznam“. Tato akce vyvolá formulář, který po vyplnění příslušných polí uložíme stiskem tlačítka „Vytvořit“. Dále lze položky v seznamu zdravotních záznamů upravit stiskem tlačítka „Upravit“ v detailu záznamu nebo ze seznamu odstranit stiskem tlačítka „Odstranit“.

Přidání / Editace vykonaného úkonu zvířete:
U vyhledaného zvířete je možné přidávat a editovat vykonané úkony daného zvířete. Stiskem tlačítka „Vykonané úkony“ se nad seznamem vyhledaných zvířat objeví seznam zdravotních záznamů vybraného zvířete. Do tohoto seznamu lze libovolně přidávat další záznamy o vykonaných úkonech stiskem tlačítka „Přidat vykonaný úkon“. Tato akce vyvolá formulář, který po vyplnění příslušných polí uložíme stiskem tlačítka „Vytvořit“. Dále lze položky v seznamu vykonaných úkonů upravit stiskem tlačítka „Upravit“ v detailu záznamu nebo ze seznamu odstranit stiskem tlačítka „Odstranit“.

Přidání / Editace aplikovaného přípravku zvířete:
U vyhledaného zvířete je možné přidávat a editovat aplikované přípravky daného zvířete. Stiskem tlačítka „Aplikované přípravky“ se nad seznamem vyhledaných zvířat objeví seznam záznamů o aplikovaných přípravků vybraného zvířete. Do tohoto seznamu lze libovolně přidávat další záznamy stiskem tlačítka „Přidat aplikovaný přípravek“. Tato akce vyvolá formulář, který po vyplnění příslušných polí uložíme stiskem tlačítka „Vytvořit“. Dále lze položky v seznamu upravit stiskem tlačítka „Upravit“ v detailu záznamu nebo ze seznamu odstranit stiskem tlačítka „Odstranit“.

Přidání / Editace trvalé medikace zvířete:
U vyhledaného zvířete je možné přidávat a editovat trvalé medikace daného zvířete. Stiskem tlačítka „Trvalé medikace“ se nad seznamem vyhledaných zvířat objeví seznam záznamů o trvalých medikací vybraného zvířete. Do tohoto seznamu lze libovolně přidávat další záznamy stiskem tlačítka „Přidat trvalou medikaci“. Tato akce vyvolá formulář, který po vyplnění příslušných polí uložíme stiskem tlačítka „Vytvořit“. Dále lze položky v seznamu upravit stiskem tlačítka „Upravit“ v detailu záznamu nebo ze seznamu odstranit stiskem tlačítka „Odstranit“.

Přidání sdruženého záznamu:
Funkce přidání sdruženého záznamu nám umožňuje do systému vložit zároveň hned tři typy záznamů zvířete – zdravotní záznam, záznam o vykonaném úkonu a záznam o aplikovaném přípravku. Stiskem tlačítka „Sdružený záznam“ se nad seznamem vyhledaných zvířat objeví tabulka obsahující všechny výše zmíněné formuláře. Vyplněním příslušných hodnot a následným stiskem tlačítka „Vytvořit“ budou do systému uloženy všechny tři typy těchto záznamů najednou.

VYHLEDÁVÁNÍ:
- rozšířené vyhledávání zvířat, osob a pasů v databázi systému

Výrobce pasů - funkce systému

NASTAVENÍ:
- možnost úpravy individuálního nastavení přihlášené osoby

PASY:
- vyhledávání v pasů vztahujících se k firmě přihlášeného výrobce.

FUNKCE:

Vytvoření nového pasu:
Funkci vytvoření nového pasu vyvoláme stiskem tlačítka „Vytvořit pas“ a nad seznamem vyhledaných pasů se zobrazí formulář pro vložení nového pasu do systému. Zde máme na výběr tři možnosti způsobu vytvoření pasů – jednotlivě, odděleně čárkou a rozsahem. Po výběru jedné z těchto možností zadáme číslo/a pasu/ů v požadovaném formátu. U způsobů zadávání „jednotlivě“ a „odděleně čárnou“ máme zaškrtnutím volby „Kontrolovat formát čísla pasu“ možnost nechat vnitřně zkontrolovat formát zadaných čísel pasů případně zaškrtnutím volby „připojit kontrolní součet“ lze nechat vygenerovat kontrolní součet, který bude automaticky připojen na konec zadaných čísel pasů. Poté již zbývá jen přidělit vytvořené pasy jedné z distribučních firem, kterou vybereme stisknutím tlačítka „Vybrat distribuční firmu“. Objeví se vyskakovací okno s možností vyhledávání distribučních firem, které jsou v systému vedeny. Po vyhledání požadované firmy jí vybereme stiskem tlačítka „Vybrat“, vyskakovací okno se automaticky zavře a jméno zvolené firmy se objeví u položky „Distribuční firma“. Vytvoření pasů dokončíme stiskem tlačítka „Vytvořit“.

 

Distributor pasů - funkce systému

NASTAVENÍ:
možnost úpravy individuálního nastavení přihlášené osoby

PASY:
vyhledávání v pasů vztahujících se k firmě přihlášeného distributora.

FUNKCE:

Přidělení pasu:
Funkci přidělení pasu vyvoláme stiskem tlačítka „Přidělit pas“ a nad seznamem vyhledaných pasů se zobrazí formulář pro přidělení pasu. Zde máme na výběr tři možnosti způsobu zadání čísel pasů, které budou přiděleny – jednotlivě, odděleně čárkou a rozsahem. Po výběru jedné z těchto možností zadáme číslo/a pasu/ů v požadovaném formátu. U způsobů zadávání „jednotlivě“ a „odděleně čárnou“ máme zaškrtnutím volby „Kontrolovat formát čísla pasu“ možnost nechat vnitřně zkontrolovat formát zadaných čísel pasů případně zaškrtnutím volby „připojit kontrolní součet“ lze nechat vygenerovat kontrolní součet, který bude automaticky připojen na konec zadaných čísel pasů. Poté již zbývá jen zvolit, komu budou zadané pasy přiděleny. Pas lze přidělit jednomu z veterinárních lékařů nebo firmě. Pokud ho přidělíme některé z firem, budou moci všichni veterinární lékaři, kteří jsou k této firmě v systému petpasů přiděleni, možnost tyto pasy vydat některému ze zvířat. Po stisknutí tlačítka „Vybrat přiděleného lékaře“ nebo „Přidělit firmě“ u odpovídajících položek se objeví vyskakovací okno s možností vyhledávání veterinárních lékařů, případně distribučních firem, které jsou v systému vedeny. Po vyhledání požadovaného lékaře/firmy vybereme položku stiskem tlačítka „Vybrat“, vyskakovací okno se automaticky zavře a jméno zvoleného lékaře/firmy se objeví u položky u odpovídající položky. Přidělení pasů dokončíme stiskem tlačítka „Přidělit“.

Zpracoval: Ing. Jan Vorel, Drosera s.r.o.