DomůRegistr petpasů

Registr petpasů Komory veterinárních lékařů ČR

REGISTRACE Pasů zvířat v zájmovém chovu a Pasů cirkusových zvířat (dále jen Petpasů)

Podle zákona 166/1999 v platném znění je Komora veterinárních lékařů České republiky pověřena evidencí Petpasů {§4, odst. (1), písm. g); §9, odst. (5)}. Vzhledem k tomu, že Komoře je tato činnost uložena zákonem, provádí ji jako orgán státní správy s přenesenou působností.

Registr Petpasů slouží k evidenci pasů a také čipů. Není primárně určen k vyhledávání ztracených zvířat a dalším službám pro chovatele, nicméně můžete si ověřit, zda je v něm číslo mikročipu zaevidováno či nikoliv.

Protože veterinární lékaři disponují čtečkou čipů a jsou jediní, kteří jej mohou zvířeti čip zavést, je primárně veterinární lékař také ten, který může zvíře zaevidovat do registru.

Zaevidování čipu do databáze stejně jako vystavení a registrace petpasu je zpoplatněný úkon, který provede veterinář chovateli za úplatu. Ceny obou úkonů jsou smluvní. Upozorňujeme chovatele, že registrace čipu je stále dobrovolná.

Vztahy mezi chovatelem a veterinářem se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

Povinnost registrace psů je navržena v novele Zákona o veterinární péči, která legislativně upravuje detaily povinné registrace psů v plánovaném centrálním registru čipů.

Odkazy na Registry čipů
 
 

 

Registr petpasů: zde