DomůRegistr petpasů

Registr petpasů Komory veterinárních lékařů ČR

Registrace Pasů zvířat v zájmovém chovu a Pasů cirkusových zvířat (dále jen Petpasů)

Podle zákona 166/1999 v platném znění je Komora veterinárních lékařů České republiky pověřena evidencí Petpasů {§4, odst. (1), písm. g) ;§9, odst. (5)}. Vzhledem k tomu, že Komoře je tato činnost uložena zákonem, provádí ji jako orgán státní správy s přenesenou působností.

Z výše uvedeného vyplývá, že evidence petpasů, způsob jakým je prováděna, systém registrace a všechny další věci s evidencí spojené, nemají v úředním slova smyslu nic společného se systémem evidence čipů, vyhledáváním ztracených zvířat a jakýmikoliv dalšími službami pro chovatele!

Je jistě výhodné pro chovatele, a nakonec i pro veterináře spojit některé činnosti, využít potřebné vypisování jedněch a týchž údajů a posloužit chovateli - vystavit petpas a případně zaevidovat jeho zvíře do nějaké databáze. Zaevidování čipů do databáze je úkon, který provede veterinář chovateli za úplatu. Cena je smluvní a vztahy mezi chovatelem a veterinářem se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákonníkem. Vystavení petpasu je rovněž úkon, který provede vetrinář chovateli za úplatu. Cena je také smluvní. Ovšem v ceně petpasu platí chovatel za jeho registraci Komoře. Zde se nejedná o smluvní cenu, ale o cenu danou nákladově. Jde de facto o registrační poplatek ve výši 33 Kč za 1 registrovaný petpas. Poplatek správně platí chovatel a platí jej Komoře. V praxi by však bylo velmi nepraktické a nákladné provádět početné transfery peněz, částek menších než stokoruna, nezaplacené částky vymáhat, atp. Proto Komora přistoupila po dohodě s výrobci petpasů k systému, který zajistí zaplacení registračního poplatku “předem“, vlastně jakousi zálohovou platbou. Tuto platbu, kterou výrobci petpasů odvedou Komoře, promítnou do ceny petpasu při jeho předání do distribuce. Tu samou částku pak promítne distributor do ceny petpasu při předání petpasu veterináři. Definitivně pak platbu de facto zúčtuje veterinář, který daný pas zaregistruje.

Je jistě pochopitelné, že Komora nemá příliš zájem registrovat petpasy, za jejihž registraci nedostane zaplaceno. Nechceme zcela vyloučit možnost zaregistrovat do systému petpas vydaný v jiném členském státě, či petpas, který si z nějakého důvodu k veterináři majitel sám přinese. Do budoucna by však mělo takovýchto registrací ubývat.

MVDr. Ondřej Rychlík

Odkazy na Registry čipů
 
 

 

Registr petpasů: zde